ANUNT ANGAJARE – 1 post MEDIC VETERINAR gr. II

ANUNT

 1. NUMARUL, NIVELUL, DENUMIREA  POSTULUI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONCURS SI CONDITIILE SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

  Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj cu sediul in Zalau, str. Tipografilor, nr.4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante :

–  1  post  MEDIC VETERINAR gr. II

 perioadă determinată de timp, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  în domeniul  medicina veterinara, vechime in specialitatea studiilor   necesare ocuparii  postului- minim 4 ani.

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul  se va organiza si desfasura conform H.G. 286/2011 (a*) si H.G.1027/2014, va avea loc la sediul DSVSA Salaj  din  Zalau, str. Tipografilor, nr.4, dupa urmatorul calendar :

 • 08.2019 ora 16:00 termenul limita de depunere a dosarelor
 • 09.2019 ora 10 :00 proba scrisa
 • 09.2019 ora 10:00 interviul.

Selecţia dosarelor de înscriere se realizeaza in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor .

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, se afiseaza la sediul DSVSA Salaj  şi pe pagina de internet a instituţiei,  în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţia dosarelor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Notarea probei scrise  şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul DSVSA Salaj şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidatii nemultumiti de rezultatul obţinut la selecţia dosarelor/proba scrisă/interviu, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. Solutionarea contestatiilor se va face in termene de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiei, iar rezultatul se comunica prin afişare la sediul DSVSA Salaj  si pe pagina de internet  a institutiei.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul DSVSA Salaj si pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea ultimei  probe din concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 DOSARUL DE CONCURS

(1) Dosarul de concurs se va depune  pana la data de 30.08.2019 ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de compartimentul JRU din cadrul DSVSA Salaj si  va contine urmatoarele documente :

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii DSVSA Salaj;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 4. d) carnetul de muncă  sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor nedesare ocuparii postului
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul

 CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţiile generale de participare la concurs, sunt cele stabilite prin H.G. 286/2011(a*) respectiv :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime in specialitate  potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

1-ORDIN nr. 64 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala.

2-ORDIN nr. 10 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.

3-REGULAMENTUL(CE) NR.854/2004 din 29.aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman.

4-REGULAMENTUL (CE)nr. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor,cu amendamentele ulterioare.

5-REGULAMENTUL (CE) nr.853/2004 din  29.aprilie 2004 de  stabilire a unor norme de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.

6-ORDIN nr. 13 din 24 ianuarie 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevarea de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.

7-ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelora activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animale sau nonanimala.

8.ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc,proceseaza,depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala.

 1. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)
 2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul muncii din 24 ianuarie 2003).

DIRECTOR EXECUTIV,

  Dr. MARTIN MIRCEA ADRIAN

 Compartiment Juridic si Resurse Umane,

Consilier Turda Maria Corina