Concurs pentru ocuparea unui post REFERENT DE SPECIALITATE, grad profesional II

ANUNT

 1. NUMARUL, NIVELUL, DENUMIREA  POSTULUI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONCURS SI CONDITIILE SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

  Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj cu sediul in Zalau, str. Tipografilor, nr.4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante :

–  1  post  REFERENT DE SPECIALITATE, grad profesional II

 perioadă nedeterminată de timp, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  în domeniul  stiinte economice  – finante, vechime in specialitatea studiilor   necesare ocuparii  postului- minim 4 ani.

 1. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul  se va organiza si desfasura conform H.G. 286/2011 (a*) si H.G.1027/2014, va avea loc la sediul DSVSA Salaj  din  Zalau, str. Tipografilor, nr.4, dupa urmatorul calendar :

 • 03.2019 ora 17 :00 termenul limita de depunere a dosarelor
 • 03.2019 ora 10 :00 proba scrisa
 • 03.2019 ora 10:00 interviul.

Selecţia dosarelor de înscriere se realizeaza in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor .

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, se afiseaza la sediul DSVSASalaj  şi pe pagina de internet a instituţiei ,  în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţia dosarelor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Notarea probei scrise  şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul DSVSA Salaj şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidatii nemultumiti de rezultatul obţinut la selecţia dosarelor/proba scrisă/interviu, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. Solutionarea contestatiilor se va face in termene de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiei, iar rezultatul se comunica prin afişare la sediul DSVSA Salaj  si pe pagina de internet  a institutiei.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul DSVSA Salaj si pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea ultimei  probe din concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

3.DOSARUL DE CONCURS

(1) Dosarul de concurs se va depune  pana la data de 20.03.2019 ora 17 :00 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de compartimentul JRU din cadrul DSVSA Salaj si  va contine urmatoarele documente :

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii DSVSA Salaj;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 4. d) carnetul de muncă  sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor nedesare ocuparii postului
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul

4.CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţiile generale de participare la concurs, sunt cele stabilite prin H.G. 286/2011(a*) respectiv :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime in specialitate  potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  5.TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. ORDIN Nr. 2332/2017 din 30 august 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, Actualizata
 8. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 9. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
 10. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr. MARTIN MIRCEA ADRIAN

 Compartiment Juridic si Resurse Umane,

Consilier Turda Maria Corina